2018年9月26日、ニューヨークにて発表された共同宣言

2018年9月26日、ニューヨークにて発表された共同宣言